CYKELPORTALEN

Danmarks uafhængige cykelportal

Ny udstyrsbekendgørelse for cykler Ny udstyrsbekendgørelse for cykler
Trafik og Byggestyrelsen har netop udgivet en ny bekendtgørelse til hvordan cykler på det danske marked i fremtiden skal være udstyret. Ny udstyrsbekendgørelse for cykler

regler_img

Trafik og Byggestyrelsen har netop udgivet en ny bekendtgørelse til hvordan cykler på det danske marked i fremtiden skal være udstyret. Specielt importører af cykeludstyr og cykellygter burde nok nærlæse den, inden de i fremtiden lancerer nyt udstyr på det danske marked. Bekendtgørelsen bringes her ordret:

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.
I medfør af § 50, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., § 68, stk. 1 og 2, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, og § 118, stk. 8, 1. pkt. og stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 384 af 27. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:

Indhold
Kapitel 1 –  Anvendelsesområde
Kapitel 2 –  Indretning
Kapitel 3 –  Tilkobling af påhængs- eller sidevogn til cykel
Kapitel 4 –  Vægt og dimensioner
Kapitel 5 –  Bremser
Kapitel 6 –  Lygter og reflekser
Kapitel 7 –  Ringeklokke og cyklistvimpler
Kapitel 8 –  Transport af personer
Kapitel 9 –  Elcykel
Kapitel 10 –  Cykelløb
Kapitel 11 –  Salg og markedsføring af lygter og reflekser m.v.
Kapitel 12 –  Elektrisk drevne en-akslede køretøjer
Kapitel 13 –  Straf
Kapitel 14 –  Ikrafttræden
Kapitel 1: Anvendelsesområde
§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om cyklers indretning og udstyr m.v.

Kapitel 2: Indretning
§ 2. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

Stk. 2. En cykel og påhængs- eller sidevogn der er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige krav, der er fastsat i nationale standarder, som gennemfører europæiske standarder, og hvis referencer er offentliggjort af Europa-Kommissionen i EU-Tidende, anses ligeledes for at opfylde stk. 1.

Stk. 3. Cykler, påhængs- eller sidevogn og udstyr til cykler, der lovligt markedsført i EU, Tyrkiet eller lovligt fremstillet i en EFTA-stat, som er kontraherende part i EØS-aftalen, kan anvendes, markedsføres og sælges i Danmark uden forudgående godkendelse af Færdselsstyrelsen, hvis de opfylder tilsvarende krav efter denne bekendtgørelse.

§ 3. En cykel må ikke være indrettet til flere end tre personer. Dog kan der derudover være plads op til og med fire børn ikke ældre end 7 år, jf. § 25.

Stk. 2. En cykel må højst have fire hjul. Påhængsvogn til cykel må højst have to hjul.

Stk. 3. Hjulene skal være forsynet med dæk eller med anden elastisk hjulbeklædning med tilsvarende egenskaber.

Kapitel 3: Tilkobling af påhængs- eller sidevogn til cykel
§ 4. Til cykel må kobles én påhængsvogn eller én sidevogn. Påhængs- eller sidevognen skal tilkobles med en forsvarlig tilkoblingsanordning.

Stk. 2. Sidevogn skal være anbragt til højre for cyklen.

Kapitel 4: Vægt og dimensioner
§ 5. En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større bredde end 1 m, dog må en cykel med mere end to hjul have en bredde på indtil 1,25 m. Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i cyklens bredde. For cykel med mere end to hjul, der er taget i brug inden den 1. januar 1998, må sporvidden mellem hjul på samme aksel dog være indtil 1,25 m, og bredden dog være indtil 1,6 m.

Stk. 2. På en tohjulet cykel må styrets bredde ikke overstige 70 cm. Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i styrets bredde.

Stk. 3. En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større længde end 3,5 m.

§ 6. En påhængsvogn til cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større bredde end 1 m. Den samlede længde af cykel og påhængsvogn må i belæsset eller ubelæsset stand ikke overstige 3,5 m. Påhængsvognens totalvægt må ikke overstige 60 kg. Er påhængsvognen forsynet med påløbsbremse, må totalvægten ikke overstige 100 kg.

Stk. 2. En cykel med sidevogn må ikke have større sporvidde end 0,8 m. Ingen del af køretøjet eller dets last må ligge uden for sidevognens hjul. Den samlede længde af cykel og sidevogn må i belæsset eller ubelæsset stand ikke overstige 3,5 m. Sidevognens totalvægt må ikke overstige 60 kg.

Kapitel 5: Bremser
§ 7. En cykel skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer, der virker på henholdsvis for- og baghjul. Hjul på samme aksel skal være afbremset af det samme bremsesystem. En cykel, der er taget i brug inden den 1. januar 1998, kan dog være forsynet med alene en fodbetjent navbremse, der virker på baghjulet, medmindre cyklen er indrettet til mere end én person, herunder indrettet med særlig siddeplads til børn, eller cyklen er tilkoblet påhængs- eller sidevogn.

Stk. 2. Bremsning af cyklen skal kunne ske på en sikker og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold. Vejrlig må ikke kunne nedsætte bremsernes funktion væsentligt.

Stk. 3. Ved bremsesystem, som betjenes med pedalerne, skal fuld bremsevirkning kunne opnås ved nedtrædning af pedalen fra vandret stilling af pedalarmen.

Stk. 4. Dele i fodbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 100 daN (100 kg). Dele i håndbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 60 daN (60 kg).

Stk. 5. En cykel med mere end to hjul, der er udstyret med lad, kasse eller lignende, skal tillige være forsynet med parkeringsbremse på hjulene, som bærer ladet. Denne bremse skal kunne holde cyklen stationær på hældende grund og skal kunne fastholdes i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

Kapitel 6: Lygter og reflekser
§ 8. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gulligt lys, og én baglygte, der afgiver rødt lys. Lygten skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand og er synligt fra siderne.

Stk. 2. På en cykel med mere end to hjul skal forlygten være anbragt højst 0,5 m inden for cyklens yderste venstre punkt. Hvis cyklen højst er 1 m bred, skal den være forsynet med mindst én baglygte anbragt i cyklens midterplan eller til venstre herfor, og hvis den er mere end 1 m bred, være forsynet med mindst to baglygter anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

Stk. 3. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en påhængsvogn til cykel være forsynet med mindst én baglygte anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor. En sidevogn til cykel skal ved kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med mindst én baglygte, der er anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt. Baglygte på påhængs- eller sidevogn skal opfylde kravene til baglygte til cykel.

§ 9. For- og baglygte skal have en lysstyrke på mindst 4 candela målt henholdsvis lige forfra og lige bagfra, mindst 0,4 candela målt 20º til hver side og mindst 0,05 candela målt 80º til hver side.

§ 10. For en batteridrevet lygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, gælder, at den skal have en brugstid på mindst 5 timer. Brugstid er tiden, som lygten kan lyse ved konstant lys og opfyldelse af kravene i § 9, inden batteriet eller batterierne skal udskiftes eller genoplades.

Stk. 2. For lygter, der kan lyse ved forskellige lysstyrker, skal mindst en af lysstyrkerne opfylde kravet til brugstiden.

Stk. 3. Brugstiden måles som tændt og slukket intervaller hver af 2 timers varighed, ved +5º celsius og med nominel batterispænding ved starttidspunktet.

§ 11. For- og baglygter på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke blænde den øvrige trafik.

Stk. 2. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være fastgjort til køretøjet på en måde, der sikrer, at lygten ikke ændrer indstilling under kørslen og skal være monteret således, at lygtens kernestråler peger henholdsvis lige fremad og lige bagud. Forlygte, der er beregnet til anvendelse på ubelyst vej, skal være indstillet med et fald.

Stk. 3. En cykel med påhængsvogn behøver ikke at være forsynet med baglygte.

§ 12. Forlygte, der afgiver hvidt lys, og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan afgive blinkende lys. Blinkfrekvensen skal være mindst 120 blink pr. minut.

§ 13. En tre- eller firhjulet cykel, der er konstrueret på en sådan måde, at tegngivning med en arm, jf. færdselslovens § 32, stk. 2, 4, og 5, ikke er tydeligt synlig, skal være forsynet med 2 bagudrettede røde stoplygter, og én fremadrettet og én bagudrettet gul retningsviserblinklygte i hver side.

Stk. 2. Stoplygterne skal lyse straks ved aktivering af enten forhjuls- eller baghjulsbremsen og skal have en lysstyrke, der er væsentlig større end baglygternes lysstyrke.

Stk. 3. Retningsviserblinklygterne skal have en sådan lysstyrke, at de er tydeligt synlige i sollys. Retningsviserblinklygterne skal have en blinkfrekvens mellem 60 og 120 blink pr. minut.

§ 14. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan være forsynet med gule sidemarkeringslygter.

§ 15. En cykel kan være forsynet med lygter indbygget i pedaler, der fremad, bagud og til siden afgiver gult blinkende lys, når pedalerne betjenes.

§ 16. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med andre lygter end de i §§ 8-15 anførte.

§ 17. En cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra og mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

Stk. 2. En ethjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, og mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor.

Stk. 3. En tohjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst to hvide reflekser, der er synlige forfra, og mindst to røde reflekser, der er synlige bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved påhængsvognens yderste punkter som muligt.

Stk. 4. Sidevogn til cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, samt mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt.

§ 18. En cykel skal være forsynet med mindst to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra.

§ 19. En cykel skal på hvert hjul være forsynet med mindst én gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.

Stk. 2. En påhængsvogn til cykel skal på hver side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst én gul refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne.

Stk. 3. En sidevogn til cykel skal på højre side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst én gul refleks i hjulet, der er synlig fra siden.

§ 20. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med trekantet refleks. Reflekser i et par skal være ens, således at de er symmetriske i forhold til cyklens, påhængs- eller sidevognens midterplan.

§ 21. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan forsynes med supplerende reflekser, jf. stk. 2.

Stk. 2. Fastmonterede, fremadrettede reflekser skal være hvide, bagudrettede røde og reflekser, der vender til siden, gule. Bevægelige reflekser skal være gule.

§ 22. Refleks på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være mærket efter bestemmelserne i § 33.
Kapitel 7: Ringeklokke og cyklistvimpler
§ 23. En cykel skal være forsynet med en klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret. Cyklen må ikke være forsynet med andet signalapparat.

§ 24. En cykel kan være udstyret med en cyklistvimpel, der er monteret på bagagebærer eller lignende over cyklens baghjul.

Stk. 2. Vimpelstangen skal være bøjelig og være anbragt således, at ingen del af stangen når længere ud end 0,5 m til venstre og 0,15 m til højre for cyklens længdeakse. Advarselsanordningen skal være anbragt yderst til venstre på vimpelstangen og skal være forsynet med en rød refleks, der er synlig bagfra.

Kapitel 8: Transport af personer
§ 25. Der må på en cykel ikke transporteres flere personer, end den er beregnet til. Børn ikke ældre end 7 år må kun medtages på cyklen, når der er indrettet særlig siddeplads til dem.

Stk. 2. Særlige siddepladser til børn skal være tilpasset barnets vægt og højde, og der skal være afskærmning mod hjulegerne.

Stk. 3. Børn, der medtages på cykel, skal være forsvarligt fastspændt.

Stk. 4. Transport af børn må ikke hindre føreren af cyklen i at have fuldt herredømme over cyklen eller i at foretage behørig tegngivning.

Stk. 5. Føreren af cyklen skal være fyldt 15 år, når der transporteres børn på cyklen.

§ 26. En påhængs- eller sidevogn til cykel må benyttes til transport af indtil 2 personer, når der til hver person er indrettet særlig siddeplads med afskærmning mod hjulegerne. Påhængs- eller sidevognens totalvægt og dimensioner må dog ikke overstige de i § 6 nævnte.

Stk. 2. Personer, der transporteres i påhængs- eller sidevogn til cykel, skal være forsvarligt fastspændte. Dog skal personer, der cykler på en særlig påhængsvogn indrettet med håndtag, sadel og pedaler (halvcykel), ikke være fastspændte.

Stk. 3. Føreren af cyklen, hvortil der er tilkoblet en påhængsvogn eller sidevogn, og som transporterer børn, skal være fyldt 15 år.

Kapitel 9: El-cykel
§ 27. En cykel kan være forsynet med en el-hjælpemotor og må ikke være forsynet med andre motorer.

Stk. 2. En el-hjælpemotor må højst have en effekt på 250 W.

Stk. 3. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt ved hastigheder på 25 km/t eller derunder.

Stk. 4. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidigt betjenes.

Stk. 5. En el-cykel kan dog være indrettet med en elektrisk gå-funktion, således at cyklens el-hjælpemotor kan afgive effekt ved hastigheder på 6 km/t eller derunder, selvom pedaler eller lignede ikke samtidigt betjenes, når en elektrisk kontakt, f.eks. trykknap eller drejehåndtag monteret på styret, påvirkes manuelt af føreren. El-hjælpemotorens effektafgivelse skal automatisk ophøre, når påvirkningen af den elektriske kontakt på styret ophører.

Kapitel 10: Cykelløb
§ 28. Under løb i henhold til færdselslovens § 37, stk. 1, behøver en cykel ikke at være forsynet med lygter, jf. §§ 8-15, reflekser, jf. §§ 17-22, samt klokke, jf. § 23.

Kapitel 11: Salg og markedsføring af lygter, reflekser og el-cykler m.v.
§ 29. Dele til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må kun markedsføres og sælges, hvis delene opfylder kravene i § 3, §§ 5-7, § 24 og § 26.

§ 30. El-cykler må kun markedsføres og sælges under betegnelsen »El-cykel«, hvis el-cyklen opfylder kravene i § 27.

§ 31. Lygter og reflekser til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må endvidere kun markedsføres og sælges, hvis lygterne, reflekserne og markedsføringen opfylder kravene i §§ 8-10 og §§ 32-33.

§ 32. Batteridrevet for- og baglygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, skal på lygten eller på dens salgsindpakning være tydeligt mærket med »Brugstid« eller »Run-time« efterfulgt af timeantallet og »timer« eller »hours«. For lygter, der kan lyse ved forskellige lysstyrker, skal brugstiden oplyses for hver lysstyrke. Ved markedsføring f.eks. i annoncer, brochurer eller på internettet af en sådan lygte skal brugstiden oplyses tydeligt.

§ 33. Hvid fremadrettet, rød bagudrettet og gul refleks, der vender til siden, skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse IA eller IVA eller godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse IA eller IVA.

Stk. 2. Hvide reflekterende dæk- eller fælgsider skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 88 og »E«-mærket eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land.

Stk. 3. Gul bevægelig, bagudrettet refleks skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse I, IA eller IVA, godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse I, IA, eller IVA eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land.

Kapitel 12: Elektrisk drevne en-akslede køretøjer
§ 34. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer klassificeres som cykel, og skal opfylde kravene herfor, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer skal uagtet § 7, kun være udstyret med et bremsesystem, der kan bringe køretøjet til standsning svarende til en cykel med baghjulsbremse.

Stk. 3. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer skal ikke være udstyret med bevægelige gule reflekser, der er synlige bagfra. Sidevendte reflekser i hjulene kan være hvide.

§ 35. Elektrisk drevne en-akslede køretøjer må højst have en topfart på 20 km/t og skal være udstyret med et styr.

Stk. 2. Minimums- og maksimumvægten for brug af et elektrisk dreven en-akslet køretøj, angivet af fabrikant eller dennes repræsentant, skal til enhver tid overholdes.

§ 36. Føreren af et elektrisk dreven en-akslet køretøj skal være fyldt 16 år.

Stk. 2. Der må ikke transporteres andre personer på det elektrisk drevne en-akslede køretøjer end føreren.

§ 37. Det er ikke tilladt at koble påhængs- eller sidevogn til et elektrisk dreven en-akslet køretøj.

Kapitel 13: Straf
§ 38. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 3, §§ 3-10, § 11, stk. 1 og 2, § 12, 2. pkt., § 13, §§ 16-20, § 21, stk. 2, §§ 22-23, § 24, stk. 2, §§ 25-27, § 29-33, § 34, stk. 1, og §§ 35-37 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. færdselslovens § 118, stk. 10.

Kapitel 14: Ikrafttræden
§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 om cyklers indretning og udstyr m.v. ophæves.

§ 40. Baglygte, der er erhvervet inden den 1. november 2012, kan fortsat anvendes, forudsat den opfylder kravene i § 8, stk. 1.

§ 41. Lygter, der er erhvervet før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, må fortsat markedsføres og sælges.

Stk. 2. Kravet om oplysning om cykellygters brugstid ved forskellige lysstyrker jf. § 32, 2. pkt., gælder ikke for de lygter, der er erhvervet med henblik på salg og markedsføring inden ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse.

Trafik- og byggestyrelsen, den 28. juni 2016
Carsten Falk Hansen

Link

CYKELPORTALEN